Všeobecné obchodné podmienky pre podnikateľov a právnické osoby

Tieto všeobecné obchodné podmienky pre podnikateľov a veľkoobchod (ďalej len „obchodné podmienky“) platia pre zmluvy uzatvorené prostredníctvom online obchodu Termoboxy.sk umiestneného na internetovej adrese www.termoboxy.sk od našej spoločnosti:

ADENELA CZ, s.r.o., so sídlom Pražská 647/158, Bosonohy, 642 00 Brno

IČ: 14224275

DIČ: CZ14224275

zapísaná v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Brne pod sp. zn. C 127158

adresa pre doručovanie: Pražská 647/158, Bosonohy, 642 00 Brno

telefónne číslo: +420 518 633 501

kontaktný e-mail: info@termoboxy.sk

ako predávajúcim

a podnikateľom či právnickou osobou ako kupujúcim.

(spoločne tiež ako „zmluvné strany“)

1. Úvodné ustanovenia

Obchodné podmienky vymedzujú a upresňujú základné práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho pri uzatvorení kúpnej či inej zmluvy (ďalej len „zmluva“) prostredníctvom webového rozhrania.

Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Zmluvné strany si môžu dojednať práva a povinnosti odchylne od obchodných podmienok. Odchylné dojednania zmluvných strán majú prednosť pred ustanovením obchodných podmienok. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia vždy tým znením obchodných podmienok, za ktorého účinnosti vznikli. Práva a povinnosti zmluvných strán sa ďalej riadia Reklamačným poriadkom pre podnikateľov a právnické osoby, Zásadami ochrany osobných údajov, a ďalej podmienkami a pokynmi uvedenými na webovom rozhraní najmä pri uzatváraní zmluvy. V otázkach tu neupravených sa vzťahy zmluvných strán riadia právnymi predpismi, najmä zákonom č. 513/1991 Z.z., obchodným zákonníkom, v znení neskorších predpisov (ďalej iba „obchodný zákonník“).

Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na prípady kedy je kupujúci podnikateľom, prípadne právnickou osobou. Na zmluvy uzatvárané so spotrebiteľom sa neuplatnia tieto obchodné podmienky, ale Všeobecné obchodné podmienky pre spotrebiteľov. V otázkach neupravených týmito obchodnými podmienkami pre podnikateľov sa vzťahy riadia obdobne podľa podmienok upravených vo Všeobecné obchodné podmienky pre spotrebiteľov, okrem ustanovení na ochranu spotrebiteľa. Odoslaním objednávky či registráciou Kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami aj so Všeobecnými obchodnými podmienky pre spotrebiteľov.

2. Objednávka a uzatvorenie zmluvy

Na webovom rozhraní je uvedený zoznam tovaru vrátane popisu hlavných vlastností jednotlivých položiek. Prezentácia tovaru na webovom rozhraní je informatívneho charakteru a nejedná sa o ponuku Predávajúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Ponukou na uzavretie zmluvy je až objednávka tovaru zo strany Kupujúceho. Zmluva vzniká prijatím ponuky zo strany Predávajúceho.

Objednávku kupujúci činí prostredníctvom webového rozhrania, prípadne iným spôsobom tam uvedeným alebo medzi stranami inak zjednaným. Objednávka musí každopádne vždy obsahovať presný názov objednaného tovaru (prípadne aj číselne označenie tovaru), počet kusov tovaru, zvolený spôsob platby a dopravy, kontaktné údaje kupujúceho (meno/názov spoločnosti, IČO, adresa pre doručovanie, telefónne číslo, e-mailová adresa). Kupujúci podnikateľ je povinný do objednávky zadať platné identifikačné číslo.

V prípade, že kupujúci zruší objednávku predtým, než bude predávajúcim prijatá, má predávajúci nárok na náhradu nákladov vynaložených v súvislosti so spracovaním objednávky kupujúceho.

Predávajúci nie je povinný doručenú objednávku potvrdiť. Nepotvrdená objednávka nie je pre Predávajúceho záväzná. Predávajúci je oprávnený overiť si vážnosť objednávky. Neoverenú objednávku môže predávajúci odmietnuť.

Informácie o doručení objednávky je zasielaná automaticky a nejedná sa o prijatie objednávky zo strany predávajúceho. Zmluva je uzatvorená okamihom, kedy bola kupujúcemu doručená informácia o prijatí objednávky zo strany predávajúceho.

Kupujúci nie je oprávnený prijatú objednávku, a teda uzavretú zmluvu, jednostranne zrušiť. Prijatú objednávku je možné na základe žiadosti kupujúceho zrušiť a zmluvu týmto ukončiť iba na základe dohody predávajúceho a kupujúceho.

V prípade zrušenia objednávky zo strany Kupujúceho má Predávajúci nárok na storno poplatok vo výške 50% z kúpnej ceny objednaného tovaru. Pokiaľ už predávajúci vynaložil v súvislosti so zmluvou náklady, patrí mu tiež náhrada týchto účelne vynaložených nákladov v plnej výške.

3. Dodacie podmienky

Predávajúci je povinný dodať tovar Kupujúcemu dohodnutým spôsobom, riadne zabalený a vybavený potrebnými dokladmi. Ak nie je dohodnuté inak, sú doklady poskytované v českom alebo slovenskom jazyku.

Na základe dohody zmluvných strán môže predávajúci zaistiť pre kupujúceho prepravu tovaru a poistenie tovaru počas prepravy. Cenu dopravy i poistenie je povinný hradiť kupujúci podľa platného tarifu dopravcu. Za dodanie tovaru kupujúcemu sa považuje odovzdanie tovaru prvému dopravcovi. Dodaním tovaru prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo škody na tovare.

Pred prevzatím tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a prípadné vady bezodkladne oznámiť prepravcovi. O vadách bude spísaný protokol. Ak nie je o vadách spísaný protokol, stráca Kupujúci nároky plynúce z porušeného obalu tovaru.

Okamžite po prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať tovar, najmä je povinný skontrolovať počet kusov tovaru a jeho kompletnosť. Prípadný nesúlad je povinný oznámiť Predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 2 pracovných dní od prevzatia tovaru. Zistené vady je Kupujúci povinný vhodným spôsobom zdokumentovať a túto dokumentáciu zaslať Predávajúcemu spolu s oznámením o vadách.

Neprevzatím tovaru zo strany kupujúceho nie je dotknuté právo predávajúceho požadovať úhradu kúpnej ceny v plnej výške. V prípade neprevzatia tovaru zo strany kupujúceho má predávajúci nárok na náhradu nákladov spojených s dodaním tovaru a jeho uskladnením, ako aj ďalších nákladov, ktoré predávajúcemu vzniknú z dôvodu neprevzatia tovaru. V prípade neprevzatia tovaru zo strany kupujúceho má predávajúci ďalej právo od zmluvy odstúpiť.

4. Platobné podmienky

Kupujúci má možnosť zaplatiť kúpnu cenu za tovar spôsobmi individuálne dohodnutými, alebo spôsobmi ktoré sú uvedené na webovom rozhraní, prípadne niektorým z nižšie uvedených spôsobov:

  • V hotovosti alebo bezhotovostne (platobnou kartou) pri zaslaní tovaru na dobierku alebo pri osobnom odbere tovaru;
  • bezhotovostne pred dodaním tovaru on-line platobnou kartou alebo prostredníctvom platobnej brány;
  • bezhotovostne pred dodaním tovaru na náš bankový účet (pokyny a číslo účtu bude uvedené pri potvrdení objednávky).

Prípadné ďalšie spôsoby platby a prípadné poplatky s tým spojené sú uvedené  na webovom rozhraní.

Predávajúci je oprávnený neumožniť platbu za tovar po dodaní tovaru („na faktúru“). Tento spôsob platby je spravidla vyhradený pre stálych zákazníkov. Ak nie je dohodnuté inak, je faktúra priložená k tovaru spoločne s dodacím listom.

V prípade platby v hotovosti je cena splatná pri prevzatí tovaru. Pri bezhotovostnej platbe je kúpna cena splatná do 14 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodli inak. Záväzok Kupujúceho uhradiť kúpnu cenu je pri bezhotovostnej platbe splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet Predávajúceho.

Pri nedodržaní doby splatnosti podľa týchto obchodných podmienok môže byť Kupujúcemu účtovaný úrok z omeškania vo výške 0,5% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Nárok Predávajúceho na náhradu škody, ktorá mu omeškaním Kupujúceho vznikla, tým nie je dotknutý.

V prípade omeškania Kupujúceho s úhradou kúpnej ceny je predávajúci taktiež oprávnený pozastaviť ďalšie dohodnuté dodávky tovaru, a to až do okamihu úhrady všetkých splatných záväzkov Kupujúceho.

Platba za tovar je možná v eurách (EUR) alebo v českých korunách (Kč).

Súhlasom s týmito obchodnými podmienkami kupujúci súhlasí s vystavením daňového dokladu elektronickou formou. Daňový doklad môže byť podľa voľby predávajúceho priložený aj k tovaru a doručený s tovarom.

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar (vrátane nákladov na balenie a dodanie), nie však skôr, ako tovar prevezme.

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bezhotovostne na účet oznámený mu pre tento účel Kupujúcim alebo účet, z ktorého boli prostriedky poukázané na úhradu kúpnej ceny (ak kupujúci žiadny do 5 dní od odstúpenia predávajúcemu neoznámi).

Predávajúci je ďalej oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak je Kupujúci mešká s úhradou kúpnej ceny tovaru dlhšie ako 4 týždne. Zároveň má Predávajúci pre tento prípad nárok na zmluvnú pokutu vo výše 50 % z ceny tovaru, splatnú prvý deň po vzniku nároku na túto zmluvnú pokutu. Nárok predávajúceho na náhradu škody, ktorá mu omeškaním vznikla zostáva zachovaný.

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak je predávajúci v omeškaní s dodaním tovaru dlhšie ako 4 týždne od dohodnutého dňa dodania

Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy pri tovare, ktorý bol dodaný riadne, včas a bez vád.

Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné a v prípadoch zmlúv uzatvorených elektronicky tiež elektronicky. Odstúpenie od zmluvy je účinné doručením oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.

V prípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný vrátiť predávajúcemu už prevzatý tovar najneskôr do 10 dní od účinnosti odstúpenia od zmluvy. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu cenu tovaru predtým, ako mu bude vrátený tovar po odstúpení od zmluvy.

Ak bol spoločne s tovarom poskytnutý darček, stráca darovacia zmluva odstúpením od kúpnej zmluvy ktoroukoľvek zo strán účinnosti a Kupujúci tento darček zašle spoločne s vráteným tovarom.

6. Zodpovednosť za vady

Podmienky zodpovednosti za vady tovaru a prípadná záručná zodpovednosť sa riadia Reklamačným poriadkom Predávajúceho.

7. Ochrana obchodného tajomstva a obchodnej politiky predávajúceho

Pri jednaní o zmluve a jej plnení môžu byť kupujúcemu oznámené informácie, ktoré sú označené ako dôverné alebo dôvernosť vyplýva priamo z ich povahy. Kupujúci sa zaväzuje tieto informácie najmä:

  • uchovávať ako dôverné;
  • neposkytnúť ich bez súhlasu predávajúceho inej osobe;
  • nevyužiť je na iný účel, než na plnenie zmluvného vzťahu;
  • nevyužiť akýmkoľvek iným spôsobom, ktorý by mohol Predávajúceho poškodiť.

Ďalej sa Kupujúci zaväzuje, že nebude bez súhlasu predávajúceho vytvárať kópie podkladov, ktoré mu boli odovzdané predávajúcim.

8. Registrácia na webovom rozhraní

Registráciou prostredníctvom registračného formulára na webovom rozhraní je založený užívateľský účet. Prístupové údaje do užívateľského účtu má povinnosť kupujúci uchovávať v tajnosti. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie užívateľského účtu treťou osobou.

Informácie uvádzané pri registrácii musia byť pravdivé a úplné. Účet, pri založení ktorého boli použité nepravdivé alebo neúplné údaje, môže predávajúci bez náhrady zrušiť. V prípade zmien v údajoch kupujúceho odporúča predávajúci vykonať ich bezodkladnú úpravu v užívateľskom účte.

Prostredníctvom užívateľského účtu môže kupujúci predovšetkým objednávať tovar, sledovať objednávky a spravovať užívateľský účet. Prípadné ďalšie funkcie užívateľského účtu sú vždy uvedené na webovom rozhraní.

Predávajúci má právo užívateľský účet kupujúceho bez náhrady zrušiť, pokiaľ prostredníctvom účtu kupujúceho dochádza k porušovaniu dobrých mravov, platných právnych predpisov alebo týchto obchodných podmienok.

9. Ochrana autorských práv a používanie webového rozhrania

Obsah webových stránok umiestnených na webovom rozhraní (texty vrátane obchodných podmienok, fotografie, obrázky, logá, programové vybavenie a ďalšie) je chránený naším autorským právom alebo právami ďalších osôb. Obsah nesmiete meniť, kopírovať, rozmnožovať, šíriť ani používať pre ľubovoľný účel bez nášho súhlasu či súhlasu držiteľa autorských práv. Predovšetkým je zakázané bezplatné či úplatné sprístupnenie fotografií a textov umiestnených na webovom rozhraní.

Názvy a označenia výrobkov, tovaru, služieb, firiem a spoločností môžu byť registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby, ktoré vznikli v dôsledku zásahov tretích osôb do webového rozhrania alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Pri využívaní webového rozhrania nesmie Kupujúci používať postupy, ktoré by mohli narušiť funkciu systému alebo systém neprimerane zaťažovať.

Ak sa pri užívaní webového rozhrania Kupujúci dopustí akéhokoľvek nezákonného či neetického konania, sme oprávnení obmedziť, pozastaviť alebo ukončiť Kupujúcemu prístup na webové rozhranie, a to bez akejkoľvek náhrady. V tomto prípade je Kupujúci ďalej povinný uhradiť Predávajúcemu škodu, ktorá podľa tohto odseku konaním Kupujúceho preukázateľne vznikla, a to v plnej výške.

Predávajúci upozorňuje na to, že kliknutím na niektoré odkazy na webovom rozhraní môže dôjsť k opusteniu webového rozhrania a presmerovaniu na webové stránky tretích subjektov.

10. Záverečné ustanovenia

Pokiaľ vzťah súvisiaci s použitím webového rozhrania alebo právny vzťah založený zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, a to iný ako slovenský, potom zmluvné strany dojednávajú, že vzťah sa riadi českým právom (s vylúčením použitia Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru) ako právom štátu, v ktorom sa nachádza sídlo predávajúceho.

Zmluvné strany si dojednávajú miestnu príslušnosť všeobecného súdu predávajúceho na konania vo veci všetkých prípadných sporov súvisiacich s právnymi pomermi založenými týmito obchodnými podmienkami alebo zmluvou.

Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné alebo nepoužiteľné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení použije sa ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou alebo nepoužiteľnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 12.4.2023.

Prílohy