Reklamačný poriadok pre podnikateľov a právnické osoby

Tento reklamačný poriadok (ďalej len „reklamačný poriadok") upravuje spôsob a podmienky reklamácie vád tovaru zakúpeného podnikateľom či právnickou osobou prostredníctvom on-line obchodu Termoboxy.sk od našej spoločnosti:

ADENELA CZ, s.r.o., so sídlom Pražská 647/158, Bosonohy, 642 00 Brno

IČ: 14224275

DIČ: CZ14224275

zapísaná v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Brne pod sp. zn. C 127158

adresa pre doručovanie: Pražská 647/158, Bosonohy, 642 00 Brno

telefónne číslo: +420 518 633 501

kontaktný e-mail: info@termoboxy.sk

1. Za aké vady tovaru zodpovedáme?

Ako predávajúci zodpovedáme za to, že tovar pri prevzatí nemá vady. To znamená, že tovar pri prevzatí najmä:

 • má vlastnosti, ktoré boli medzi nami dohodnuté, ktoré popisujeme alebo ktoré ste mohli očakávať s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy;
 • je v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti;
 • sa hodí k účelu, ktorý uvádzame, alebo ku ktorému sa zakúpený tovar obvykle používa;
 • za vadu tovaru bude tiež považovaná situácia, kedy predávajúci dodá kupujúcemu iný tovar, než aký bol dohodnutý;
 • tovar nemá právne vady, t. j. k tovaru nemá majetkové práva 3. osoba a tovar je vybavený dokumentami a dokladmi potrebnými pre riadne používanie tovaru.

Predávajúci neposkytuje na tovar záruku za akosť [v zmysle § 429 zákona č. 513/1991 Sb., obchodného zákonníku, v znení neskorších predpisov (ďalej iba „obchodný zákonník“)].

Za vadu tovaru nie je možné považovať rozdielnosť odtieňov farieb v skutočnosti a na elektronických zobrazovacích zariadeniach. 

Za vadu tovaru podliehajúceho rýchlej skaze (najmä suchý ľad) nemožno považovať zníženie kvality alebo množstvo tohto tovaru v dôsledku plynutia času. Záväzok predajcu dodať bez vád tovar podliehajúci rýchlej skaze je splnený okamihom, kedy sa prvýkrát pokúsi dodať tento tovar bez vád na miesto ponuky zvoleného kupujúceho. V prípade, že si tovar podliehajúci rýchlej skaze v okamihu neprevezme, dôjde k stiahnutiu práva z chybného plnenia. Reklamáciu tovaru podliehajúceho rýchlo skaze je nutné uplatniť najneskôr pri prvom pokuse o doručenie tohto tovaru. Na neskoršiu reklamáciu nebude braný ohľad.

2. Práva kupujúceho z vád tovaru

Práva kupujúceho z vád tovaru sa riadia ustanoveniami § 422 až § 428 Obchodného zákonníku.

Predávajúci zodpovedá výhradne za vady, ktoré ma tovar v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho, aj keď sa vada stane zjavnou až po tomto čase.

Kupujúci je povinný prezrieť tovar podľa možnosti čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na tovare, pričom sa prihliadne na povahu tovaru. Ak kupujúci tovar neprezrie alebo nezariadi, aby sa prezrel v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare, môže uplatniť nároky z vád zistiteľných pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare.

Kupujúci je pri zistení vady povinný podať o vade správu predávajúcemu bez zbytočného odkladu potom čo vadu zistil, alebo vadu zistiť mohol, vždy však najneskôr do 2 rokov od dodania tovaru.

Ak je dodaním tovaru s vadami porušená zmluva podstatným spôsobom môže kupujúci:

 • a) požadovať odstránenie vád dodaním náhradného tovaru za vadný tovar, dodanie chýbajúceho tovaru a požadovať odstránenie právnych vád,
 • b) požadovať odstránenie vád opravou tovaru, ak sú vady opraviteľné,
 • c) požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo
 • d) odstúpiť od zmluvy.

Ak je dodaním tovaru s vadami zmluva porušená nepodstatným spôsobom, môže kupujúci požadovať buď dodanie chýbajúceho tovaru a odstránenie ostatných vád tovaru, alebo zľavu z kúpnej ceny.

O zvolenom spôsobe riešenia práva z vad tovaru je kupujúci povinný informovať predávajúceho pri oznámení vady, inak o riešení rozhodne predávajúci. Túto voľbu je následne možné meniť výhradne po dohode s predávajúcim.

Ak kupujúci považuje vadu za podstatné porušenie zmluvy, je to povinný to predávajúcemu doložiť.

Kupujúci berie na vedomie, že kým neuplatní svoje právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy, je predávajúci oprávnený dodať mu chýbajúci tovar alebo odstrániť právne vady (najmä dodať chýbajúce dokumenty).

Výmenu tovaru alebo odstúpenie od zmluvy nemožno požadovať v prípade, keď kupujúci nemôže vec vrátiť v tom stave, v akom ju prijal. To neplatí v prípade, že:

 • a) došlo k zmene stavu v dôsledku prehliadky za účelom zistenia vady veci;
 • b) kupujúci použil vec ešte pred objavením vady;
 • c) kupujúci nespôsobil nemožnosť vrátenia veci v nezmenenom stave svojím konaním alebo nekonaním; alebo
 • d) kupujúci vec predal ešte pred objavením chyby, alebo pozmenil vec pri obvyklom použití; ak sa to stalo len sčasti, vráti kupujúci predávajúcemu, čo ešte vrátiť môže, a dá mu náhradu do výšky, v ktorej mal z použitia veci prospech.

3. Aké práva z chybného plnenia máte?

Práva z vadného plnenia kupujúcemu nepatria, ak o vade pred prevzatím veci vedel alebo vadu sám spôsobil.

Nároky z vadného plnenia sa ďalej nevzťahujú na:

 • opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním;
 • vady použité veci zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktoré tovar mal v okamihu, keď ho kupujúci prevzal;
 • veci predávané za nižšiu cenu - len vo vzťahu k vade, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena; alebo
 • ak to vyplýva z povahy veci.

4. Postup pri uplatnení práva z vád

Kupujúci je povinný reklamáciu u predávajúceho uplatniť bez zbytočného odkladu od zistenia vady. Pre prijímanie reklamovaného tovaru je určená kontaktná adresa predávajúceho.

Záväzný postup pri uplatnení práva z vadného plnenia:

 • pre rýchlejšie vybavenie môže kupujúci o reklamácii vopred informovať predávajúceho e-mailom či písomne;
 • kupujúci je povinný informovať predávajúceho o tom, aké právo z chybného plnenia si zvolil, popísať poruchu a / alebo popísať, ako sa prejavuje;
 • reklamovaný tovar doručí kupujúci predávajúcemu (inak ako na dobierku, ktorú predávajúci nepreberá), pričom pri zasielaní je kupujúci povinný zabaliť tovar do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu alebo zničeniu;
 • kupujúci k tovaru priloží doklad o zakúpení tovaru či daňový doklad - faktúru, ak bola vystavená, alebo iný dokument preukazujúci kúpe tovaru.

Okamihom uplatnenia práva z vady je okamih, keď bol reklamovaný tovar doručený predávajúcemu.

Tento Reklamačný poriadok je platný a účinný od 12.4.2023.

Prílohy